За Нас

Постоењето на Здружение ХУМАНОСТ е иницирано од група граѓани, сегашни членови на Здружението, врз основа на идентичноста на нивните уверувања и хуманитарни погледи во однос на постоењето на потребата за  лицата кои се изложени на ризик од осиромашување и општествено исклучување да ги добијат потребните можности и ресурси за целосно учество во економскиот, општествениот и културниот живот и за уживање на стандардните услови за живеење и социјална сигурност кои се сметаат за нормални во општеството во кое живеат. Ние ќе им овозможи нивно поголемо учество во процесот на донесување на одлуки кои влијаат врз нивниот живот и пристапот до фундаменталните права.