Визија, Мисија и Цели

Визија

Поголема социјална интеграција  на лицата во социјален ризик.

Мисија

Унапредување  на условите за подобар и поквалитетен живот  на лицата во социјален ризик.

 1. Стратешки цели 2016-2020:
 • Стратешка цел 1: Развивање на формите на вонинституционални социјална заштита на стари и изнемогнати лица.
 • Стратешка цел 2: Едукација на асистенти за нега на стари лица во домашни услови
 • Стратешка цел 3: Креирање на политики за лицата во социјален ризик
 • Стратешка цел 4:  Јакнење на капацитетите на младите
 • Стратешка цел 5: Промовирање на социјално претприемништво
 • Стратешка цел 6: Вмрежување на Хуманост
 1. 2. Општи цели:
 • Изготвување на анализа за конкретниот начин за унапредување на условите за грижата кон старите и изнемогнати лица
 • Обуки за сертифицирање на асистенти за нега на старите лица во домашни услови
 • Организирање на обуки за лицата во социјален ризик и нивно активно учество
 • Активно учество на лицата во социјален ризик во креирање на политики на локално и национално ниво
 • Партиципативност на младите во процесот  на креирање на политики на локално и национално ниво од кои се дирекно засегнати
 • Учество на младите во Европските образовни програми и мобилност
 • Промовирање на важноста и можноста на социјалното претприемништво
 • Вмрежување на Хуманост  во национални и меѓународни мрежи

Статут на Хуманост