Сектор за медицинска нега и помош

Овој сектор е креиран за медицинаска  помош и поддршка на лицата во социјален ризик односно давање на:

  • Бесплатни медицински совети
  • Совети за первенција од несакани дејствија
  • Медицински прегледи
  • Едукативни предавања