Одржлив модел-Нега на стари лица во домашни услови

Здружението Хуманост е член на мрежата ИРИС MK, од нејзиното основање во 2014 година па се до денес. Хуманост  активно работи  во обезбедувањето на социјални услуги ,мобилност, интеграција и едукација на возрасните лица.

Од 2009 година, Здружението им помага на возрасните лица и лицата во  терминал  фаза  во  обезбедување на нега во нивните домови.

Во оваа позитивна студија на случај ќе прочитате повеќе за првиот пилот проект и искуството на Хуманост во обезбедување на нега во домашни услови на ворасните лица.

Публикацијата можете да ја превземете на линкот:

Одржлив модел -нега на стари лица во домашни услови