Мониторинг на Акцискиот план за локалната Стратегија на Оштина Центар за социјална заштита

Главна цел на мониторингот, како континуиран процес на собирање и анализирање информации, е да се утврди колку добро се имплементира Акцискиот план за Стратегијата за социјална заштита на граѓаните на Општина Центар за периодот 2015-2017 година и да се обезбедат информации за граѓаните, лицата вклучени во реализацијата на Стратегијата и другите заинтересирани страни во однос на остварениот напредок во постигнување на специфичните цели на Акцискиот план. Самиот мониторинг има за цел поголема отчетност пред граѓаните на Општина Центар.

Публикацијата можете да ја превземете на линкот:

Мониторинг-Социјална заштита-Општина Центар

 

Monitoring_Skopje_Socijalna zastita_02-01