Category: Uncategorized

ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА ЕКСПЕРТ за развој на Програмата за рехабилитација и реинтеграција (R&R)

Здружението за поддршка и развој Хуманост, објавува јавен повик за ангажирање на експерт/ти за развој на Програмата за рехабилитација и реинтеграција (R&R).  Заинтересираните лица треба да ги достават следниве документи кои се објавени на веб страната и истите може да се преземат: CV (биографија на експертот, и ако е апликативно за неговите партнери со кои е здружен)  Финансиска понуда , цена изразена без ДДВ ANNEX V BUDGET Референтна листа на...

ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА ЕКСПЕРТ за развој на мрежа водена по принципот „од луѓе до луѓе“, заедно со нејзина комуникациска стратегија

Здружението за поддршка и развој Хуманост, објавува јавен повик за ангажирање на експерт за развој на мрежа водена по принципот „од луѓе до луѓе“, заедно со нејзина комуникациска стратегија. Заинтересираните лица треба да ги достават следниве документи кои се објавени на веб страната и истите може да се преземат: CV (биографија на експертот, и ако е апликативно за неговите партнери со кои е здружен) Финансиска понуда , цена изразена...

Silent

Хуманост e партнер на проектот SILENT, заедно со партнерските организации InterAktion, International Parents’ Alliance, Rightchallenge, Društvo učiteljev gluhih Slovenije, Center for Social Innovation – CSI. Во склоп на SILENT проектот се креира флексибилна платформа за учење која им овозможува на сите членови на семејството самостојно да учат за глувоста, знаковните јазици и социјалната вклученост на самонасочен начин. Во 5 модули, сите членови на семејството учат за се што е...

Јавен повик за прибирање на понуди за адаптација и реконструкција на два објекта за отварање на две мали станбени единици за поддржано живеење.

Превземи: Повик за реконструкција Превземи: Анекс1 за објект 2   Во рамки на проектот “Supporting the resettlement of persons with intellectual disabilities from the residential institution of Demir Kapija into community based supported living settings” со референтен број IPA/2019/414-203 кој се имплементираат под ЕУ грантовата шема „Поддршка за процес на деинституционализација во социјален сектор“ која го поддржува процесот на деинституционализација во корист на услугите базирани на заедницата, имплементација на одржливо...

ОКР- ОБУКА ЗА НЕГУВАТЕЛИ/КИ ЗА СТАРИ ЛИЦА

Во периодот од октомври до декември 2020 година во рамки на програмата „Општинско-корисна работа„ поддржано од УНДП, здружението во општините Берово и Пехчево вршеше обука и сертифицирање на 22 учесници на обуката и идни сертифицирани негуватели/ки. Самата програма „Негувател/ка за стари лица“ има за цел да ги сертифицира идни негуватели/ки воедно да истите се стекна со професионални вештини и компетенции за испорака на оваа услуга во домот кон крајните...

Повик за учество на обука за „Асистенти за нега на лица со деменција- Алцхајмерова болест и интелектуални попречености“

Здруженијата на граѓани Еко Логик и Хуманост го спроведуваат проектот “Инклузивен пазар на труд за одржлив развој на заедницата“. Како дел од горенаведениот проект здружението Хуманост организира обука за „Асистенти за нега на лица со деменција-Алцхајмерова болест и интелектуални попречености“ базирана на верифицирана посебна програма за образование на возрасните „Асистенти за нега на лица со деменција-Алцхајмерова болест и интелектуални попречености“ од страна на Министерството за образование и наука и...

Јавен повик за ангажирање на специјалист за социјални медиуми за потребите на социјалното претриајтие ХуманаС

        До: Сите заинтересирани страни                                                                      Број 0302- 107 Дата: 05.11.2018 Превземи Јавен повик Предмет: Јавен повик за ангажирање на  специјалист за социјални медиуми за потребите на социјалното претриајтие ХуманаС Здружението Хуманост почнувајќи...

Oбука за Персонални асистенти за инвалидни лица

Oбука за Персонални асистенти за инвалидни лица, во Скопје со завршено намалку средно образование. Здружението Хуманост во соработка со АВРМ, Ценатрот за вработување на Град Скопје и Центарот за обрзование на возрасните спроведува обука за „Лични асистенти за лица со попреченост “.  Евиденираните невработени лица имаат право за учество во обуката за побарувани занимања на пазарот на трудот.  Обуката ќе се реализира во период од август до ноември 2018...

Training course „Where ideas become projects” in Zakopane, Poland

  The project “Erasmus+, where ideas become projects” is designed as 2 trainings which are planned to help youth workers, educators, volunteers coming from partner organizations to develop their ideas and to put them into the application form for Erasmus+ programme in the sector of youth. The first training  take place 20th-28th of March in Zakopane, Poland. During the first training course participant learned more about E+ opportunities (focusing...

Асистенти за нега на стари лица во домашни услови

Поддржано од   Општина Центар Здружението Хуманост во периодот од Април до Јули 2016 година, ќе ја спроведе обуката  „Асистенти за нега на стари лица во домашни услови“ од верифицираната програма во Скопје. Обукатa е финасиски подджана од општина Центар. 1o учесници , кој се дел од оваа обука ќе  се стекнат со сертифицирани професионални вештини за нега на стари  и изнемогнати лица во домашни услови. Програмата е верифицирана...