Posts by Humanost:

 • Социјално претпријатие ХуманаС  

  Краток вовед за акцијата Здружението Хуманост почнувајќи од  мај 2019 година до 31 април 2020 година,  започна со спроведување на планот за поддршка на социјалното претпријатие ХуманаС, финансиран преку програмата за регрантирање на проектот Отвораме можности наменет за економското јакнење на Ромките преку создавање социјално претпријатие и интегрирање на партнери од локалните власти и невладиниот сектор, имплементиран од ХЕРА а финансиран од Европската унија. Опис на социјалното претпријатие: Нашето...
 • Социјален клуч за старт ап

  Кратко резиме на проектот Денес, во период на економска рецесија, социјалната економија во меѓународни рамки е една од главните прашања и е во фокус во европската јавна политика. Причината за ова е бидејќи социјалната економија се бори против социјалната исклученост и невработеноста. Луѓето кои немаат потребни квалификации и работно искуство, добиваат можност да се вратат на работа односно на пазарот на труд или да најдат послесно работа. Освен тоа,...
 • Јавен повик за ангажирање на правни лица за техничка обработка, графички дизајн, лектура и печатење на прирачник за обука за „Асистенти за нега на лица со деменција-Алцхајмерова болест и интелектуални попречености“, за потребите на проектот „Инклузивен пазар на труд за одржлив развој на заедницата“ на Албански јазик.

  Превзими: Јавен повик 1. Краток опис на проектот Здружението на граѓани “Еко Логик“ и здружението “Хуманост“ почнувајќи од 19-ти декември 2017 година започнаа со спроведување на проектот “Инклузивен пазар на труд за одржлив развој на заедницата“, кој е финансиран од Европската Унија, преку Сектор за централно финансирање и склучување договори (ЦФЦД) при Министерството за финансии на Република Македонија. Предложената акција се фокусира на унапредување на две различни професии преку...
 • Покана за Вонредно собрание

  ПОКАНА Почитувани членови , Ве известуваме дека на 02.04.2019, во 08.00 часот, во проектните просториите на Здружението Хуманост, Скопје, со седиште на ул. Бранислав Нушиќ бр. 13-1/17 Скопје, ќе се одржи седница на Собранието на здружението. Вонредната седницата на Собранието на здружението Хуманост се свикува по барање на Претседателот на здружението. За вонредната седницата на оваа Собрание иницијаторот го предлага следниот дневен ред: Регистрација и верификација на учесниците Отворање...
 • Јавен повик за ангажирање на преведувач од македонски на албански јазик за прирачник за обука „Асистенти за нега на лица со деменција-Алцхајмерова болест и интелектуални попречености“

  Превземи Јавен повик 1. Краток опис на проектот Здружението на граѓани “Еко Логик“ и здружението “Хуманост“ почнувајќи од 19-ти декември 2017 година започнаа со спроведување на проектот “Инклузивен пазар на труд за одржлив развој на заедницата“, кој е финансиран од Европската Унија, преку Сектор за централно финансирање и склучување договори (ЦФЦД) при Министерството за финансии на Република Македонија. Предложената акција се фокусира на унапредување на две различни професии преку...
 • Модул “Организација и план за работа со корисникот”

  Заврши третиот модул “Организација и план за работа со корисникот” од обуката за посебната образовна програма за возрасни “Асистент за нега на лица со Деменција – Алцхајмерова болест и интелектуални попречености” Преку овој модул идните асистентите се запознаа со начинот на креирање на план за работа со корисникот и самата употребата на планот за работа со корисникот. Исто така се запознаа со улогата и задачите на асистентот за нега на...
 • Модул “Стандарди за работа во дом и институција”

  Заврши вториот модул “Стандарди за работа во дом и институција” од обуката за посебната образовна програма за возрасни “Асистент за нега на лица со Деменција – Алцхајмерова болест и интелектуални попречености” Преку овој модул идните асистентите ја научија разликата помеѓу стандарди и нормативи за работа, стандарди за работа на асистентот за нега на лица со деменција – алцхајмерова болест и интелектуални попречености во дом и институција, правила за работата...
 • Модул “Нормативна рамка на права и услуги од социјална заштита на лицата со деменција и интелектуална попреченост”

  Заврши првиот модул “Нормативна рамка на права и услуги од социјална заштита на лицата со деменција и интелектуална попреченост” од обуката за посебната образовна програма за возрасни “Асистент за нега на лица со Деменција – Алцхајмерова болест и интелектуални попречености” Преку овој модул идните асистентите се запознаа со правата и услугите од системот на социјална заштита, кои можат да ги користат лицата со деменција – алцхајмерова болест и интелектуални...
 • Инклузивен пазар на трудот за одржлив развој на заедницата “, работилница: усогласување на вештините на младите со потребите на пазарот на трудот

  На 21.12.2018 година, во хотел Порта, ја одржавме работилницата за анализа на одредени мерки од стратегијата за намалување на сиромаштија и социјална исклученост, стратегијата за млади и стратегијата за стари лица. Главната цел на работилницата беше да се анализираат одредени мерки од стратегијата за намалување на сиромаштијата и социјалната исклученост, стратегија за млади и стратегија за стари лица во насока на подобрување и исполнување на истите. На работилницата присуствуваа...
 • “Sustainability Advisors: Discussing the potential for new green jobs among young people in Europe”,

  Здружението на граѓани Еко Логик од ноември 2018 година, во улога на координатор, започна со спроведување на проектот “Sustainability Advisors: Discussing the potential for new green jobs among young people in Europe”, финансиран од Еразмус+ Програмата преку Националната агенција за европски образовни програми и мобилност. На 13ти и 14ти декември 2018 година во Скопје се одржа првиот транснационален состанок, во рамките на овој проект со партнерите InterAction од Австрија...