Инклузивен пазар на труд за одржлив развој на заедницата

Проект “Инклузивен пазар на труд за одржлив развој на заедницата“

Проектот е финансиран од Европската Унија, преку Сектор за централно финансирање и склучување договори (ЦФЦД) при Министерството за финансии на Република Македонија.

Организации спроведувачи на проектот

Здружението на граѓани “Еко Логик“ и здружението “Хуманост“ во период од 18 месеци, почнувајќи од 19-ти декември започнаа со спроведување на проектот “Инклузивен пазар на труд за одржлив развој на заедницата“, кој е финансиран од Европската Унија, преку Сектор за централно финансирање и склучување договори (ЦФЦД) при Министерството за финансии на Република Македонија.

Здружението на граѓани “Еко Логик“ работи во полето на неформално образование, со акцент на темите екологија и одржлив развој. Организацијата има спроведено разни проекти преку кои деца, млади и возрасни се стекнале со дополнително знаење на горенаведените теми. Во горенаведениот проект “Еко Логик“ е во улога на координатор организација.

Здружението  “Хуманост“ е пионер во Македонија во овозможувањето на нега на стари лица. Здужение “Хуманост“ досега има реализирано голем број на проекти, како и подготвено две верифицирани програми за негуватели на стари лица. Здружението  “Хуманост“ е во улога на партнер организација.

Еко Логик и Хуманост се организации кои во јуни 2017 година, добија старт aп грантови за отпочнување на социјалното претприемништво што е дополнителна вредност за заложбите на двете организации за развој на социјалното претприемништво, развивање на нови профили за вработување на младите и долгорочно невработените лица.

Опис на акцијата

Предложената акција ќе се фокусира на две различни професии преку создавање на 2 нови програми за стручно образование и обука, и ќе се надополни 1 постоечка програма за стручно образование и обука со комбинирање на две компоненти, помош стари лица во домашни услови и одржливост во домовите. Темите кои се насочени во акцијата се наменети за истата целна група, млади невработени лица, мажи и жени, вклучувајќи и млади луѓе од маргинализирани групи.

Цели на проектот

Генерална цел:

-Подобрување на државни насоки и политики поврзани со невработеност на млади, социјални услуги и претпримеништво, и давање на насоки за нивно доближување кон тековни сродни ЕУ насоки и политики, преку остварување на клучен дијалог со политички актери, граѓански организации, бизнис заедница и други.

Специфични цели:

Цел 1: Вклучувањена граѓански организации во процесот на креирање на насоки и политики, како и подобрување и предложување на реформи во приоритетни сектори на теми вон-институционална грижа и социјални услуги за стари лица, како и одржливост и животна средина.

Цел 2: Усогласување на вештините на младите луѓе со потребите на пазарот на трудот, во согласност со најдобрите практики достапни во ЕУ.

Цел 3: Започнување на клучен дијалог со политички актери, бизнис заедница и граѓански организации со цел детерминирање на нивната улога во овозможување на одржливост и инклузија, преку иновативен и партиципативен пристап.

Цел 4: Обезбедување на поатрактивно образование и тренинг програми преку креирање и користење на ИКТ базирани методологии кои ќе водат кон подобрување на процесите на препознавање и валидација на компетенции и вештини.

Проектот е финансиран од Европската Унија

Коментирај

Your email address will not be published. Required fields are marked *