Повик за свикување на Собрание на Здружението

До

Членовите на Здружението Хуманост

 

Врз основа на член 14 став 2 од Статутот на здружението Хуманост, како Претседател на  здружението, поради фактот што во изминатиот период се настанати промени во здружението и престојните избори за нови вршители на функциите во самото здружение, акои се однесуваат на следните прашања :

 1. Статутни промени на Хуманост
 2. Избор на престседател на Хуманост
 3. Избор на членови на Извршен и Надзорен одобор
 4. Избор на Извршен директор

Но исто така ќе се разгледа и финасискиот и наративнот извештај за 2016 година.

ако Претседател на здружението Хуманост, свикувам седница на Собранието на здружението Хуманост, како би можело на седницата на Собранието да се разгледат горенаведените точки и да се се донесат соодветни одлуки и решенија по истите.

Седницата ќе се оджи на 22.08.2017 година, со почеток во 17.00 часот, во просториите на здружението Хумансот на ул. Призренска бр. 50/2, Скопје. На седницата ќе се расправа според следниот дневен ред:

 1. Регистрација и верификација на учесниците
 2. Отворање на Собранието и воведни обраќања
 3. Финансиски и наративен извештај за работењето на Хуманост во 2016 година
 4. Статутни промени на Хуманост
 5. Избор на престседател на Хуманост
 6. Избор на членови на Извршен и Надзорен одобор
 7. Избор на Извршен директор
 8. Завршни обраќања и затворање на собранието

За седницата ќе биде истакнато Соопштение во просториите на здружението.

На секој член за здружението, лично ќе му се врачи покана и да се потврди приемот на поканата.

Објава на официјалната веб страна на здружението.

 

Коментирај

Your email address will not be published. Required fields are marked *