Планирање на семејство и здрава бременост

Хуманост со поддршка на општина Центар преку Секторите за едукација и медицинска нега и помош започнува со едукативна работилници  за планирање на семејство и здрава бременост.

Целта на едукативната работилница  е зголемување на степенот на едукација и информираност на граѓаните во општина Центар во врска со започнување и одржување на здрава бременост и правилна грижа и нега  на детото по породувањето.

Едукативната работилница се сосоти од шест тематски предавања (преку теоретски дел) со времетраење од 4 месеци. Предавањата ќе ги одржат  стручни лица со долгогодишно научно и практично исакуство од областа, членови и експерти во нашето здружение, а на сите учесници ќе им бидат  доделени соодветни потврди за присуство на едукативната работилница.

Подржано од

C

Коментирај

Your email address will not be published. Required fields are marked *