Визија, Мисија и Цели

Визија

Поголема социјална интеграција  на лицата во социјален ризик.

Мисија

Унапредување  на условите за подобар и поквалитетен живот  на лицата во социјален ризик.

 

РАБОТНИ ПРОГРАМИ

Работна програма за 2021-2025 година

Работна програма 2016-2021

Статут Хуманост 2021

Статут на Хуманост