Сектор за психо-социјална поддршка

Секторот за психо-социјална поддршка е наменет се со цел да им се обезбеди безусловна помош и поддршка на лицата во социјален ризик и тоа преку:

 • Утврдување на специфичните потреби од социјална заштита на секој корисник (преку интервју со корисникот, интервју со членовите на семејството и непосреден увид во домот)
 • Изготвување на социјална анамнеза за сокој корисник.
 • Остварување контакти со членовите на семејството.
 • Укажување на самото старо лице и на неговото семејство за правата од социјална заштита и мрежата на установи за остварување на овие права.
 • Психо-социјална работа со корисникот и членовите на неговото семејство (советодавна работа).
 • Оставрување на посети во домот на корисникот според утврдените потреби.
 • Водење на евиденција и документација за остварените активности.
 • Вежби за психофизички развој и рекреација
 • Вежби за развој на личните потенцијали
 • Индивидуална психотерапија
 • Давање на психолошка поддршка и пихолошко советување