Сектор за нега во домашни услови

Секторот за нега на стари лица во домашни услови е креиран за задоволување на потребите на старите лица од од професионален аспект и овозможува разивање на вонинститутционална грижа на старите лица односно сервис за нега на стари лица во домашни услови во кој се ангажирани професионални и сертифицирани Асистенти за нега на старите лица во домашни услови.

Асистентите за нега на старите лице се сертифицирани и обучени за давање на професионална нега и грижа на старите лица во домашни услови.

Реф. ISCO: 5322 “Работник за обезбедување лична нега во домашни услови“

Европска Квалификациона рамка: Ниво 4

Асистентот за нега на стари лица социјално интервенира со цел да ја урамнотежи зависноста, слабоста и тешкотијата поради, возраст, болест, изнемоштеност или социјални пречки преку обезбедување поддршка во секојдневниот живот. Тој/таа му помага на лицето да живее дома и да ја избегне изолацијата. Тој/таа се грижи за заштита или враќање на автономијата на личноста и го/ја придружува во неговиот/нејзиниот социјален живот и меѓусебни односи.

Работни овбврски на Асистентот за нега на стари лица

  • Помагање во одржување на домот на старите лица
  • Поддршка во извршување на секојдневните активности на старите лица
  • Примена на ергономски и медицински принципи во секојдневните активности
  • Спроведување и примена на правна заштита и психолошка и социјална поддршка

Работно време

Во зависност од потребите на старото лице, ние заднички го договараме и работното време и период на користење на услугите од асистенот.

  • Полно работно време 8 (осум) часа од Понеделник до Петок
  • Скратено работно време 4 (четири) часа од Понеделник до Петок
  • Работно време по договор

Дополнителни услуги-ангажман

Доколку имате потреба и го ангажирате лицето вон работно време услугата се наплаќа по час.

Месечен надомест

Месечниот надомест се утврдува во зависност од направениот избор на работното време.
Доколку Вие имате потреба од помош и нега во домашни услови од страна на лиценцираниот тим за давање професионална нега во домашни услови, Ве молиме контактирајте нè на 02/ 2666 113 локал 18 или пишете ни на: emilija@humanost.org.mk или contact@humanost.org.mk

Исто така можете да потполните формулар за користење на услуга од асистенот за грижа на стари лица.