ГАП Анализа на стратегијата за намалување на сиромаштијата и социјалната исклученост 2010-2020

Идејата за оваа анализа на состојбата на потребите на лицата во социјален ризик во РМ и имплементирање на Националнара стратегија за намалување на сиромаштијата и социјалната исклученост 2010-2020 е создадена како дел од проектните активности во рамките на реализацијата на проектот “Инклузивен пазар на труд за одржлив развој на заедницата“.

Почетна информативна матрица на оваа проценка е всушност анализата на Националнта стратегија за намалување на сиромашијата и социјалната исклученост 2010-20202 во реализација на целите и резулатите. Со оглед на тоа дека Националнта стратегија за намалување на сиромаштијата и социјалната исклученост 2010-2020 е документ со кој се прават важни системски и структурни промени во едно општество значајно за инклузија на лицата во социјален ризик во општеството. Со оглед на тоа што стратегијата е при самиот крај на нејзина реализација и воедно потребата од донесување на нова стартегија и токму оваа анализа ќе овозможи клучните чинители и одговорни за имплементација на стратегијата би се осврнале за тоа колку од предвидените мерки се остварени или не. Изработката на оваа анализа е наменета да служи како еден приказ за инклузијата на лицата во социјален ризик во општеството. Под тоа се подразбира квантитетот и квалитетот на целите и мерките наменети за лицата во социјален ризк кон нивно вклучување во општествените текови, нивна инклузија при образование, вработување и економско јакнење.
Превземете: ГАП-Аналзиа-стратегија за намалување на сиромаштијата