ГАП АНАЛИЗА НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЈА ЗА СТАРИ ЛИЦА 2010-2020

Идејата за оваа анализа на состојбата на потребите на старите лица во РМ и имплементирање на Националнара стратегија за стари лица 2010-2020 е создадена како дел од проектните активности во рамките на реализацијата на проектот “Инклузивен пазар на труд за одржлив развој на заедницата“
Почетна информативна матрица на оваа проценка е всушност анализата на Националнaта стратегија на стари лица 2010-20202 во реализација на целите и резулатите. Со оглед на тоа дека Националнaта стратегија за стари лица 2010-2020 е документ со кој се прават важни системски и структурни промени во едно општество значајно за инклузија на старите лица во општеството. Со оглед на тоа што стратегијата е при самиот крај на нејзина реализација воедно има потреба од донесување на нова стартегија токму оваа анализа ќе овозможи клучните чинители и одговорни за имплементација на статегијата се осврнат за тоа колку од предвидените мерки се остварени или не. Изработката на оваа анализа е наменета да служи како еден приказ за инклузијата на старите лица во системот на здравствена и социјалната заштита. Под тоа се подразбира квантитетот и квалитетот на услуги наменети кон старите лица, превенцијата од болести и повреди, овозможување уживање на здравјето на што повисоко ниво.

Превземете: ГАП анализа на стратегијата за стари лица_со корици