Mониторинг на акциски планови од локалните стратегии на општина Центар

Целта на овој мониторниг е во коорелација со самиот процес на изработка на оваа стратегија  односно  сеопфатниот пристап и активно учество на  граѓанските организации кој дадоа свој придонес  во изработката на стратегијата и воедно истите треба да извршат мониторинг на спроведување на оваа стратегија. Cо овој парцитипативен процес  граѓанските организации ќе бидат коректив за елиминирање на недоследностите кои се направени од страна на локалната самоуправа, а ќе бидат во коорелација со бенефитот и задоволството на граѓаните од оваа општина. Област на мониторинг: Социјална заштита Времетраење на активноста: 4 месеци Проектот е поддржан од Фондацијата отворено општество Македонија