Социјално претпријатие ХуманаС

Опис на социјалното претпријатие: Нашето претпријатие ХуманаС е дел од социјалното претприемништво кое подразбира решавање на одредени недостатоци во општеството преку употреба на методи за правење на профит, кој подоцна ќе биде реинвестиран во бизнисот и во спроведувањето на активности со социјална бенефит. Нашето социјално претпријатие  ХуманаС претставува сервис за нега на стари лица во домашни услови (палијативна нега) без оглед на нивниот здравствен и социјален статус. Социјалната компонента е дополнително акцентирана со тоа што како вработени лица се јавуваат долгорочно невработени лица и лица во социјален ризик (жени жртви на семејно насилство, самохрани родители, млади, припрадицни од различни етнички заедници). Претпријатието ќе биде водено од искусни лица кои  имаат познавање од работата со стари и и вонинституционална грижа, истите  во 2009 година ја започаа идеата во општина Аеродром пренесувајќи го искуството од Унгарија.  Вработените лица ќе бидат професионално обучени и сертифицирани од посебната верифицирана програма за негуватели/ки на стари … Continue reading Социјално претпријатие ХуманаС