Category: Програма

Програма „Личнен асистент на лица со попреченост“

Краток вовед Програмата за персонална асистенција на лица со попреченост има  за цел да придонесе за независно и самостојно живеење на лицата со попреченост и нивно активно и рамноправно учество во заедницата и во општеството во целина. Персоналната асистенција на лица со попреченост е услуга од социјална заштита,  преку која се обезбедува поддршка на лицето со попреченост во неговото осамостојување, согласно неговите индивидуални потреби. Персоналната асистенцијата треба да биде...

Програма за Негуватели/ки за нега на стари лица

Обука на Негувател/ка за нега на стари лица Главна цел на секторот за едукација е организрање на обуки за Негуватели/ки за нега на стари лица. Краток вовед Како резултат на процесот на демографско стареење се поголем е бројот на стари лица, кои имаат потреба од помош и нега во домашни услови. Искуствата покажуваат дека се поголем е бројот на семејства кои во обезбедувањето грижа и нега за своите страри...