Category: Огласи

Оглас за вработување на еден (1) социјален работник или дефектолог во станбени единици за поддржано живеење (мали станбени единици) во општина Демир Капија – скратено работно време

„Хуманост“ во моментов вработува еден (1) социјален работник или дефектолог кои ќе работат со полно работно време во двете (2) мали станбени единици што ќе работат од  септември/октомври 2021 година, т.е. по еден социјален работник или дефектолог на мала станбена единица од по 5 лица. Вработувањето ќе се изврши врз основа на договор за проект за периодот септември/ октомври и 2021 година – јануари 2023 година (или дополнително продолжување за 6 месеци...

Оглас за вработување на две (2) медицински сестри во станбени единици за поддржано живеење (мали станбени единици) во општина Демир Капија – полно работно време

„Хуманост“ во моментов вработува две (2) медицински сестри кои ќе работат со полно работно време во двете (2) мали станбени единици што ќе работат од  септември/октомври 2021 година, т.е. по една медицинска сестра на мала станбена единица од по 5 лица. Вработувањето ќе се изврши врз основа на договор за проект за периодот септември/октомври 2021 година – јануари 2023 година (или дополнително продолжување за 6 месеци доколку ЕК одобри...

Оглас за вработување на еден (1) физиотерапевт на објекти за живеење со поддршка (мали станбени единици) во општина Демир Капија – полно работно време

„Хуманост“ во моментов вработува еден (1) физиотерапевт кои ќе работат со полно работно време во двете (2) мали станбени единици што ќе работат од септември/октомври 2021 година, т.е.  еден физиотерапевт во две мали станбени единици од по 5 лица. Вработувањето ќе се изврши врз основа на договор за проект за периодот септември/октомври  2021 година – јануари 2023 година (или дополнително продолжување за 6 месеци доколку ЕК одобри продолжување на проектот)....

Оглас за вработување на десет (10) негуватели/асистенти/едукатори во станбени единици за поддржано живеење (мали станбени единици) во општина Демир Капија – полно работно време

„Хуманост“ во моментов вработува десет (10) негуватели/асистенти/едукатори во станбени единици за поддржано живеење кои ќе работат со полно работно време во двете (2) мали станбени единици што ќе работат од септември/октомври  2021 година, т.е. по пет (5) негуватели/асистенти/едукатори на мала станбена единица од по 5 лица. Вработувањето ќе се изврши врз основа на договор за проект за периодот  септември/октомври 2021 година – јануари 2023 година (или дополнително продолжување за 6...

Оглас за вработување на двајца (2) координатори на услуги во станбени единици за поддржано живеење (мали станбени единиц) во општина Демир Капија

„Хуманост“ во моментов вработува двајца (2) координатори на услуги кои ќе работат со полно работно време во двете (2) мали станбени единици што ќе работат од  септември/октомври 2021 година, т.е. по еден координатор на мала станбена единица по 5 лица корисници на услугата со интелектуална попреченост. Вработувањето ќе се изврши врз основа на договор за проект за периодот септември/ октомври  2021 година – јануари 2023 година (или дополнително продолжување...

Јавен оглас за прибирање на понуди за набавка на маици и ранци со дигитален принт.

Превземи: Јавен повик_0302-29 I.Информации за проектот и услугата Здружението за подршка и развој Хуманост во рамки на добиениот грант за подобрување на социјалните услуги „Воспоставување на современи социјални услуги во заедницата во општина Демир Капија (помош и нега во домот)„ финансиран од Министерството за труд и социјална политика и Светска банка во соработка со општина Демир Капија. Воспоставување на услугата помош и нега во домот е со времтраење од 5...

Јавен оглас за прибирање на понуди за набавка на апарати за мерење на крвен притисок, топломери и апарати за мерење на шеќер во крвта.

Превземи: Јавен повик_0302-28 I. Информации за проектот и услугата Здружението за подршка и развој Хуманост во рамки на добиениот грант за подобрување на социјалните услуги „Воспоставување на современи социјални услуги во заедницата во општина Демир Капија (помош и нега во домот)„ финансиран од Министерството за труд и социјална политика и Светска банка во соработка со општина Демир Капија. Воспоставување на услугата помош и нега во домот е со времтраење од...

Јавен оглас за прибирање на понуди за набавка на шкаф за гардероба, работно биро и канцелариска столица.

Превземи: Јавен повик_0302-27 I.Информации за проектот и услугата Здружението за подршка и развој Хуманост во рамки на добиениот грант за подобрување на социјалните услуги „Воспоставување на современи социјални услуги во заедницата во општина Демир Капија (помош и нега во домот)„ финансиран од Министерството за труд и социјална политика и Светска банка во соработка со општина Демир Капија. Воспоставување на услугата помош и нега во домот е со времтраење од 5...

Барање за прибирање на понуди за набавка на еден (1) лаптоп со вградена Windows лиценца/софтвер за компјутер

Превземи повик00. Call for offers_IT equipment Во рамки на проектот “Supporting the resettlement of persons with intellectual disabilities from the residential institution of Demir Kapija into community based supported living settings” со референтен број IPA/2019/414-203 кој се имплементираат под ЕУ грантовата шема „Поддршка за процес на Деинституционализација во социјален сектор“ која го поддржува процесот на деинституционализација во корист на услугите базирани на заедницата, имплементација на одржливо живеење во заедница...

Јавен оглас за прибирање на понуди за набавка на еден преносен компјутер (лаптоп) и еден мултифункционален принтер

Превземи: Јавен повик_0302-24 I. Информации за проектот и услугата Здружението за подршка и развој Хуманост во рамки на добиениот грант за подобрување на социјалните услуги „Воспоставување на современи социјални услуги во заедницата во општина Демир Капија (помош и нега во домот)„ финансиран од Министерството за труд и социјална политика и Светска банка во соработка со општина Демир Капија. Воспоставување на услугата помош и нега во домот е со времтраење од...