Posts by Humanost:

 • Mониторинг на акциски планови од локалните стратегии на општина Центар

  Целта на овој мониторниг е во коорелација со самиот процес на изработка на оваа стратегија  односно  сеопфатниот пристап и активно учество на  граѓанските организации кој дадоа свој придонес  во изработката на стратегијата и воедно истите треба да извршат мониторинг на спроведување на оваа стратегија. Cо овој парцитипативен процес  граѓанските организации ќе бидат коректив за елиминирање на недоследностите кои се направени од страна на локалната самоуправа, а ќе бидат во...
 • Планирање на семејство и здрава бременост

  Хуманост со поддршка на општина Центар преку Секторите за едукација и медицинска нега и помош започнува со едукативна работилници  за планирање на семејство и здрава бременост. Целта на едукативната работилница  е зголемување на степенот на едукација и информираност на граѓаните во општина Центар во врска со започнување и одржување на здрава бременост и правилна грижа и нега  на детото по породувањето. Едукативната работилница се сосоти од шест тематски предавања...
 • Обука на членките на мрежата ИнклузиваМ за застапување базирано на докази и дефинирање на приоритетните области за истражување

    Проектот е финансиран од Европската Унија   Црвениот крст на Република Македонија и Хуманост во рамките на Регионалниот проект „Преземање на акција за социјална инклузија на старите лица“, финансиран од Европската Унија, од 14 до 16 септември 2016 година во центарот „Солферино“ во Струга одржаа Работилница за обезбедување на знаење за застапување базирано на докази и дефинирање на приоритетните области за истражување. Целта на работилницата беше членките на...
 • Одржан Национален состанок на мрежата на граѓански организации за социјална инклузија на старите лица

    Црвениот крст на Република Македонија и Хуманост во рамките на Регионалниот проект „Преземање на акција за социјална инклузија на старите лица“, финансиран од Европската Унија, од 1 до 3 јуни 2016 година во центарот „Солферино“ во Струга одржаа Национален состанок на мрежата на граѓански организации за социјална инклузија на старите лица. Целта на националниот состанокот беше да се подготви тригодишен стратешки план за работа на мрежата. Националниот состанок...
 • Национален состанок на мрежата на граѓански организации за социјална инклузија на старите лица

    Проектот е финасисран од Европска унија   Црвениот крст на Република Македонија и Хуманост во рамките на Регионалниот проект „Преземање на акција за социјална инклузија на старите лица“, финансиран од Европската Унија, организираат Национален состанок, кој ќе се одржи од 1 до 3 јуни 2016 година во центарот „Солферино“ во Струга. Целта на националниот состанокот е да се подготви стратешки план за работа на мрежата на граѓански организации...
 • Помош на граѓанските организации (ГО) во стекнување на лиценци за обезбедување на социјални услуги – исполнување на стандардите за квалитет во Југоисточна Европа

  Поддржано од ИРИС Мрежата за подобрување на социјалните услуги во ЈИЕ Здружението Хуманост од Април до Октомври 2016 година е дел од програмата за менторство “Помош на граѓанските организации (ГО) во стекнување на лиценци за обезбедување на социјални услуги – исполнување на стандардите за квалитет во Југоисточна Европа“ во доменот на на проектот  “Подобрување на социјалните услуги во Југоисточна Европа, преку зајакнување на националните и регионалните ИРИС мрежи ”
 • Програма за Негуватели/ки за нега на стари лица

  Обука на Негувател/ка за нега на стари лица Главна цел на секторот за едукација е организрање на обуки за Негуватели/ки за нега на стари лица. Краток вовед Како резултат на процесот на демографско стареење се поголем е бројот на стари лица, кои имаат потреба од помош и нега во домашни услови. Искуствата покажуваат дека се поголем е бројот на семејства кои во обезбедувањето грижа и нега за своите страри...
 • Асистенти за нега на стари лица во домашни услови

  Поддржано од   Општина Центар Здружението Хуманост во периодот од Април до Јули 2016 година, ќе ја спроведе обуката  „Асистенти за нега на стари лица во домашни услови“ од верифицираната програма во Скопје. Обукатa е финасиски подджана од општина Центар. 1o учесници , кој се дел од оваа обука ќе  се стекнат со сертифицирани професионални вештини за нега на стари  и изнемогнати лица во домашни услови. Програмата е верифицирана...
 • Младинска рамена „Размислувај без граници“/ Youth Exchange „Think Big“

  Oд 15 до 21 Април во Јалова (Yalova), Турција се одржа младинската размена „Размислувај без граници“ (Think Big) со вкупно 45 учесници од три држави и тоа Турција, Грција и Македонија. Целта на оваа размена беше  да им се помогне на младите и младинските работници да размислат на поголемата слика  за развој на нови бизнис идеи , да го откријат, унапредат и  во иднина  да го  развијат својот креативен...
 • Regional project “Taking action for social inclusion of older people “, financed by the European Union

  This project is funded by European Union Regional project “Taking action for social inclusion of older people “, financed by the European Union Kick-off Meeting, 13.04.2016   On 13.04.2016 in the premises of the Macedonian Red Cross held its first initial meeting within the project “Taking action for social inclusion of the elderly”, financed by the European Union. The purpose of the meeting is to present the objectives of...