Проект- Центар се грижи за возрасните

Поддржано од: Од  април 2018 година,   здружението Хуманост како  избран провајдер на услугата  „Нега на стари лица во домашни услови“,  од страна на општина Центар, започна со реализација на роектот „Центар се грижи за возрасните“ . Секој корисник кој има претходно  аплицирано за нега во општина Центар,  добива услуга- нега три пати неделно, по два часа од страна на негувател/ка, двапати неделно од физиотерапевт . За возрасните  опфатени со овој пилот проект  се грижат професионални негуватели, кои ги поседуваат потребните сертификати и физотерапевт додека дополнителни изборни можности се посета од медицинаска сестра или психолог (корисникот може да избере само една услуга од професионалниот кадар) . Активностите ги координираат лица одговрни за реалзиација на оваа активност како и социјален работник, кој  подготвува досие за секој корисник, детална анамнеза и план за работа. На овој начин, секој корисник ќе добие индивидуализирана грижа според личните потреби. Со овој проект,  максимум 90 возрасни лица, … Continue reading Проект- Центар се грижи за возрасните