Јавен повик за пријавуавње за обука за стручно образование базирана на креирана образовна програма „Асистент за нега на лица со деменција-Алцхајмерова болест и интелектуална попреченост“.

I. Информации за обуката Обуката се реализира од страна на стручни лица, со долгогодишно научно и практично искуство во секоја од предвидените модули, преку која учесниците можат да се стекнат со практични и теоретски знаења и компетенции за „Асистент за нега на лица со деменција-Алцхајемрова болест и интелектуална попреченост“. По завршување на едукативниот и практичниот дел, се врши проверка на стекнатите знаење, со што учесниците се стекнуваат со сертификат признает на државно ниво за стекнати компетенции како „Асистент за нега на лица со деменција-Алцхајемрова болест и интелектуална попреченост„. II. Програма за обуката: Програмата се состои од 12 модули (преку теоретски, практичен дел ) и тоа 90 часа теорија, 180 часа пракса и 30 часа оценување. Програмата „Асистент за нега на лица со деменција-Алцхајемрова болест и интелектуална попреченост“на Хуманост е верифицирна од страна на Министерството за образование и наука со решение број 12-2296 и Центарот за образование на возрасни со решение … Continue reading Јавен повик за пријавуавње за обука за стручно образование базирана на креирана образовна програма „Асистент за нега на лица со деменција-Алцхајмерова болест и интелектуална попреченост“.