Јавен повик за прибирање на понуди за адаптација и реконструкција на два објекта за отварање на две мали станбени единици за поддржано живеење.

Превземи: Повик за реконструкција Превземи: Анекс1 за објект 2   Во рамки на проектот “Supporting the resettlement of persons with intellectual disabilities from the residential institution of Demir Kapija into community based supported living settings” со референтен број IPA/2019/414-203 кој се имплементираат под ЕУ грантовата шема „Поддршка за процес на деинституционализација во социјален сектор“ која го поддржува процесот на деинституционализација во корист на услугите базирани на заедницата, имплементација на одржливо живеење во заедница и социјални услуги во заедницата во согласност со целите и планот за имплементација на „Националната стратегија за деинституционализација (2018-2027)“ – се врши  прибирање на понуди од приватни субјекти за адаптација  и реконструкција на објекти за отварање на мали станбени единици за живеење со поддршка за имплемтација на предвидените проектни ативности. Во вашата понуда наведете информации и цени за: Адаптација и реконструкција на објект 1 Ул. Првомајска бр. 8 Потреби за адаптација и реконструкција: – Уредување (израмнување) на дворно … Continue reading Јавен повик за прибирање на понуди за адаптација и реконструкција на два објекта за отварање на две мали станбени единици за поддржано живеење.