Студиска посета во Словенија

Во рамки на проект: “Инклузивен пазар на труд за одржлив развој на заедницата“ здруженијата Хуманост и Еко Логик, во периодот од 25 јуни до 30 јуни 2018 годија,  ја остварија втората студиска посета во Словенија. Здружението Хуманост за време на втората студиска посета посети вкупно три невладини органзиации и една институција за социјална заштита. 26.06.2017- Посета на Институцијата за социјална заштита- Дом за стари лица Тезно, Марибор. За време на посетата на домот ТЕЗНО, беа споделени позитивните искуства и пракса на институцијата за работа на институционална  и вонинституционална социјална заштита на старите лица, лицата со деменција и Алцхајемрова болест. Домот ТЕЗНО како институција и според законот за социјална заштита во Словенија има можност да работи на двете форми на згрижување. ТЕЗНО работи на интегриран пристап на работа со корисниците и посебни активности и пристап за работа на лица со деменција. Имплеминтирањето на интегрираниот пристап на работа овозможува инклузија на сите … Continue reading Студиска посета во Словенија