СП „ХуманаС “

Општа цел Подобрување на социјалните процеси и услови преку обезбедување на професионална грижа за стари лица, лица со посебни потреби и лица со Алцхајмерова болест и интелектуална попреченост. Цел на проектот Обезбедување на социјална инклузија и работни места за луѓе со социјален ризик и долгорочно невработени лица. Целна група, целно подрачје и локација   Целната група во проектот се 10 лица во социјален ризик, долгорочно невработени лица од различна етничка група Крани корисници се стари лица, лица со попреченост и лица со деменција-Алцхајмерова болест и интелектуална попреченост со нарушена здравствена состојба кои имаат потреба од помош и поддршка во задоволување на секојдневните животни потреби и членовите на нивните семејства. Проектот ќе биде реализиран на локално ниво во Град Скопје Услугите ќе бидат испорачани во домовите на корисниците, односно старит лица   Резултати Р1. Обучени и сертифицирани 10 асистенти – негуватели/ки за нега во домашни услови или специјализирани центри. Р2. Обезбедување на … Continue reading СП „ХуманаС “