Социјално претприемништво Старт уп – “Social Entrepreneurship Start -Up” (SESU)

Опис на прпектот Денес, во период на економска рецесија, социјалната економија е меѓународно една од главните прашања во европската јавна политика. Причината за ова е дека социјалната економија се бори против социјалната исклученост и невработеноста. Луѓето кои немаат потребни квалификации и работно искуство, добиваат можност да се вратат на работа или да најдат работа. Освен тоа, де-индустријализацијата во многу европски земји ја ограничи трајната, целосната и формалната работа. Во овие околности, социјалната економија се покажа како најдобра опција како дополнителен извор на вработување, бидејќи генерира работни места и претприемништво преку задоволување на социјалните потреби и многу често со распоредување на социјално исклучените. Делумно внатре и  универзалноста на организациите за социјална економија, социјалните претпријатија се појавија во последниве години како нов и многу значаен феномен. Во последниве години некои социјални претпријатија се зголемија и развија, но многумина се уште чекаат да го направат првиот чекор. Преку овој проект имаме за цел … Continue reading Социјално претприемништво Старт уп – “Social Entrepreneurship Start -Up” (SESU)