Социјално претприемништво Старт уп – “Social Entrepreneurship Start -Up” (SESU)

Опис на прпектот

Денес, во период на економска рецесија, социјалната економија е меѓународно една од главните прашања во европската јавна политика. Причината за ова е дека социјалната економија се бори против социјалната исклученост и невработеноста. Луѓето кои немаат потребни квалификации и работно искуство, добиваат можност да се вратат на работа или да најдат работа. Освен тоа, де-индустријализацијата во многу европски земји ја ограничи трајната, целосната и формалната работа. Во овие околности, социјалната економија се покажа како најдобра опција како дополнителен извор на вработување, бидејќи генерира работни места и претприемништво преку задоволување на социјалните потреби и многу често со распоредување на социјално исклучените.
Делумно внатре и  универзалноста на организациите за социјална економија, социјалните претпријатија се појавија во последниве години како нов и многу значаен феномен. Во последниве години некои социјални претпријатија се зголемија и развија, но многумина се уште чекаат да го направат првиот чекор.
Преку овој проект имаме за цел да обезбедиме претприемачки пристап кон решавање на социјалните и еколошките проблеми во земјите од проектот и да го охрабриме и поддржиме развојот на новата генерација на социјални претприемачи.
Целите за учење на овој проект се:
– Да  се стане инспириран социјален претприемач или промотор;
– Подобро да се разбере терминот “социјално претприемништво” и да се зголеми знаењето и да се стекнат нови искуства во врска со работата со младите луѓе;
– Да се ​​започне процесот на создавање на социјален потфат преку стекнување вештини и знаења за пишување на идеи за проекти и бизнис план;
– Да стекнат вештини и знаења кои ќе им помогнат на учесниците да добијат пристап до пазарот на трудот;
– Да ги откријат или подобро да ги разберат социјалните и еколошките проблеми во нивните земји и да ја запознаат ситуацијата во други земји;
– Да бидат инспирирани и мотивирани да донесат промени дома и да почнат да работат за подобрување.
– Да се ​​понуди можност за исполнување на можни партнерски групи меѓу земјите од ЕУ и EECA.

Информации за главната проектна активност
Обуката ќе трае 6 дена и 1 ден за патување, со 22 учесници од Македонија, Турција, Бугарија, Латвија и Полска. Местото ќе биде во Струга. 2 обучувачи ќе бидат од Македонија (обучувачи со искуство во оваа област и основачи на социјални претријатија).
Овој проект ќе се базира на неформално образование.

На крајот на проектот се очекува да има конкретни идеи за општествени вложувања, да создаде он-лајн платформа (блог) за мапирање на можностите за социјално претприемништво во земјите од овој проект и да ја продолжи соработката и вмрежувањето помеѓу учесникот. Во иднина сакаме повторно да се собереме и да знаеме како оди развојот на идеите и што им е потребно на младите луѓе – директно го поддржуваат развојот на овие социјални претприемачи во раната фаза преку обезбедување на голем број поддршки кои вклучуваат финансиски инвестиции, техничка обука, мрежно поврзување , менторство или линкови до други мрежи на социјални претприемачи.

Почеток: 01-10-2018 – Крај: 31-05-2019
Референтен број на проектот: 2018-2-MK01-KA105-047205
Програма: Еразмус +
Клучна акција: Учење на мобилноста на поединците
Тип на акција: мобилност на младите
Теми:
Меѓународна соработка, меѓународни односи, развојна соработка. Претприемничко учење – претприемничко образование. Прашања на пазарот на трудот вклучено и  кариерно водство / млади невработени лица

Информации за проектот на аглиски кликнете тука

                                    


Коментирај

Your email address will not be published. Required fields are marked *