Социјален клуч за старт ап

Кратко резиме на проектот Денес, во период на економска рецесија, социјалната економија во меѓународни рамки е една од главните прашања и е во фокус во европската јавна политика. Причината за ова е бидејќи социјалната економија се бори против социјалната исклученост и невработеноста. Луѓето кои немаат потребни квалификации и работно искуство, добиваат можност да се вратат на работа односно на пазарот на труд или да најдат послесно работа. Освен тоа, деинституционализацијата во многу европски земји како и во Македонија, е се поактуелна и овозможува простор за делување, отварање на социјални претријатија/ сервиси за да се одговри на овие прашања, но и полесно да младите и сите работоспособни граѓани станат социјални претриемачи. Во овие околности, социјалната економија се покажа како најдобра опција како дополнителен извор на вработување, бидејќи генерира работни места и го развива претприемништвото преку задоволување на социјалните потреби и овозможува социјално исклучените да бидат вклучени во тековните процеси. Општа цел … Continue reading Социјален клуч за старт ап