Инклузивен пазар на труд за одржлив развој на заедницата

Проект “Инклузивен пазар на труд за одржлив развој на заедницата“ Проектот е финансиран од Европската Унија, преку Сектор за централно финансирање и склучување договори (ЦФЦД) при Министерството за финансии на Република Македонија. Организации спроведувачи на проектот Здружението на граѓани “Еко Логик“ и здружението “Хуманост“ во период од 18 месеци, почнувајќи од 19-ти декември започнаа со спроведување на проектот “Инклузивен пазар на труд за одржлив развој на заедницата“, кој е финансиран од Европската Унија, преку Сектор за централно финансирање и склучување договори (ЦФЦД) при Министерството за финансии на Република Македонија. Здружението на граѓани “Еко Логик“ работи во полето на неформално образование, со акцент на темите екологија и одржлив развој. Организацијата има спроведено разни проекти преку кои деца, млади и возрасни се стекнале со дополнително знаење на горенаведените теми. Во горенаведениот проект “Еко Логик“ е во улога на координатор организација. Здружението  “Хуманост“ е пионер во Македонија во овозможувањето на нега на стари … Continue reading Инклузивен пазар на труд за одржлив развој на заедницата