Проект за социјална инклузија на стари лица

Проектот е финансиран од Европската унија   Подобрување на капацитетите на граѓанските организации и нивно вклучување во процесите на креирање на политики и донесување одлуки за социјално вклучување на старите лица во земјите од Западен Балкан на национално и регионално ниво има за цел регионалниот проект „Преземање на акција за социјална инклузија на старите лица“. Проектот е финансиран од Европската унија и ќе се имплементира во следните три години во Македонија, Алабанија, Србија, Црна Гора и Босна и Херцеговина. Во Македонија носители на проектот се Црвениот крст на Република Македонија и здружениоте „Хуманост“. Генералниот секретар на Црвениот крст на Република Македонија Саит Саити, на отворањето на првиот иницијален состанок на проект, рече дека со висок процент на старо население и поради комплексноста на прашањето за стареењето на населението Македонија има донесено национална стратегија за стари лица со која се идентификуваат приоритетните области и задачи за делување за подобрување на квалитетот … Continue reading Проект за социјална инклузија на стари лица