Поддршка поврзана со КОВИД-19 која се фокусира на старите лица

Во перидот август-септември 2020 година здружението Хуманост го имплементираше проектот „ Поддршка поврзана со КОВИД-19 која се фокусира на старите лица„ во соработка и финансиска поддршка од страна на Канцеларијата на Фондот за население на Обединетите нации – УНФПА во Северна Македонија. Проектините активности беа насочени кон: Линија за психо-социјална поддршка на возрасните лица; Бесплатни едукативни работилници, вебинари на наменети за возрасните лица на темите, функционирање во услови на пандемија, активно стареење, ментално здравје, депресија, справување со стрес и стресни ситуации, животот во трето доба… Развој на протоколи за работа во услови на пандемија предизвикана од вирусот КОВИД-19 на институциите за вон-семејна заштита и центрите за помош и нега во домот како и лична асистенција; Поддршка од санитарни и заштитни пакети на државните домови за стари лица во Скопје, Куманово, Прилеп и Битола како и Специјалниот завод во Демир Капија Поддршка на институциите за спроведување на услуги за време на … Continue reading Поддршка поврзана со КОВИД-19 која се фокусира на старите лица