ОКР- ОБУКА ЗА НЕГУВАТЕЛИ/КИ ЗА СТАРИ ЛИЦА

Во периодот од октомври до декември 2020 година во рамки на програмата „Општинско-корисна работа„ поддржано од УНДП, здружението во општините Берово и Пехчево вршеше обука и сертифицирање на 22 учесници на обуката и идни сертифицирани негуватели/ки. Самата програма „Негувател/ка за стари лица“ има за цел да ги сертифицира идни негуватели/ки воедно да истите се стекна со професионални вештини и компетенции за испорака на оваа услуга во домот кон крајните корисници: Услугата помош и нега во домот е насочена кон:   Помош при одржување на домот Подготвување на работно место, набавка и приготвување на храна Местење на кревет и одржување на постелнина и облека Одржување на хигиена во домот на старото лице Помош и поддршка во извршување на дневните активности на старите лица Помагање при одржување на лична хигиена Подготвување на оброци и помагање при хранење Помагање при облекување Помагање при транспорт и престој надвор од домот Примена на основни здравствени … Continue reading ОКР- ОБУКА ЗА НЕГУВАТЕЛИ/КИ ЗА СТАРИ ЛИЦА