ОКР- ОБУКА ЗА НЕГУВАТЕЛИ/КИ ЗА СТАРИ ЛИЦА

Во периодот од октомври до декември 2020 година во рамки на програмата „Општинско-корисна работа„ поддржано од УНДП, здружението во општините Берово и Пехчево вршеше обука и сертифицирање на 22 учесници на обуката и идни сертифицирани негуватели/ки.

Самата програма „Негувател/ка за стари лица“ има за цел да ги сертифицира идни негуватели/ки воедно да истите се стекна со професионални вештини и компетенции за испорака на оваа услуга во домот кон крајните корисници:

Услугата помош и нега во домот е насочена кон:

 

 1. Помош при одржување на домот
 • Подготвување на работно место, набавка и приготвување на храна
 • Местење на кревет и одржување на постелнина и облека
 • Одржување на хигиена во домот на старото лице
 1. Помош и поддршка во извршување на дневните активности на старите лица
 • Помагање при одржување на лична хигиена
 • Подготвување на оброци и помагање при хранење
 • Помагање при облекување
 • Помагање при транспорт и престој надвор од домот
 1. Примена на основни здравствени правила и процедури кај старите лица
 • Идентификување на основни симптоми на болести карактеристични кај старите лица
 • Основни познавања на инфекции и правилно изведува дезинфекција
 • Превземање на активности при постоење на болест кај старото лице по налог од стручно лице, лекар, медицинска сестра
 • Помагање при набавка и примање на редовна терапија
 • Користење заштитни средства и опрема
 1. Социјална заштита и психо-социјална поддршка на старите лица
 • Применување на прописи од системот за социјална заштита на стари лица
 • Воочување на промени во средината и однесувањето на старото лице во насока на избегнување на ризици од злоупотреби и заболувања
 • Поттикнување и одржување на интелектуални и когнитивни моторни активности со цел да се поттикне самостојност кај старите лица
 • Комуникација, социјализација, активација

Коментирај

Your email address will not be published. Required fields are marked *