Одржливо зајакнување на локалните здравствени системи во Западен Балкан: Подобрување на здравјето на постарите луѓе погодени од пандемијата COVID-19 и пренесување на знаењето за мобилна нега и поддршка од Австрија на Западен Балкан

Локација на проектот: БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА, СРБИЈА И СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Вкупна вредност на проектот:  1.029.384,21 KM (526.315,79 ЕУР) Финансиран од:  Министерство за социјални работи на Австрија (500.000,00 евра) Партнери во проектот: Здружение за помош и развој „ХАЈДЕ“ Сараево, Босна и Херцеговина Здружение „Партнерство за јавно здравје“ Сараево, Босна и Херцеговина Здружение за поддршка и развој Хуманост, Скопје, Северна Македонија    Јавна установа „Центар за социјална работа“ Бања Лука, Босна и Херцеговина Завод за социјална заштита Геронтолошки центар „Нови Сад“, Србија Дом за ментално болни „1 Октомври“ Стари Лец, Србија Институција за социјална заштита Хилфсверк Дом за поддршка, Сараево, БиХ Имплементатор: Hilfswerk International Претставништво Сараево, Мис Ирбина 10, 71000 Сараево, Босна и Херцеговина Лице за контакт: Сузана ЈАШАРЕВИЌ, регионален директор за Балканот Општа цел на проектот: Зајакнување на локалните здравствени системи во Босна и Херцеговина, Србија и Северна Македонија преку придонес во намалувањето на здравствените и социјалните последици од пандемијата COVID-19 за … Continue reading Одржливо зајакнување на локалните здравствени системи во Западен Балкан: Подобрување на здравјето на постарите луѓе погодени од пандемијата COVID-19 и пренесување на знаењето за мобилна нега и поддршка од Австрија на Западен Балкан