ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА ЕКСПЕРТ за развој на Програмата за рехабилитација и реинтеграција (R&R)

ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА ЕКСПЕРТ за развој на мрежа водена по принципот „од луѓе до луѓе“, заедно со нејзина комуникациска стратегија

ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА ТИМ ОД ЕКСПЕРТИ за изработка на три (3) стратегии и акциони планови за општините Кисела Вода, Гази Баба и Куманово

Јавен оглас за пријавуавње за обука „Негувател/ка за стари лица “

Повик за изразување на интерес- експерт за изработка на студија

Јавен повик за прибирање на понуди за адаптација и реконструкција на два објекта за отварање на две мали станбени единици за поддржано живеење.

Оглас за вработување на еден (1) социјален работник или дефектолог во станбени единици за поддржано живеење (мали станбени единици) во општина Демир Капија – скратено работно време

Оглас за вработување на еден (1) физиотерапевт на објекти за живеење со поддршка (мали станбени единици) во општина Демир Капија – полно работно време

Оглас за вработување на две (2) медицински сестри во станбени единици за поддржано живеење (мали станбени единици) во општина Демир Капија – полно работно време

Оглас за вработување на десет (10) негуватели/асистенти/едукатори во станбени единици за поддржано живеење (мали станбени единици) во општина Демир Капија – полно работно време

Оглас за вработување на двајца (2) координатори на услуги во станбени единици за поддржано живеење (мали станбени единиц) во општина Демир Капија

Step by Step-Kick off meeting Lite

Сертифицирање на тимот ХуманаС од Демир Капија

Јавен оглас за прибирање на понуди за набавка на маици и ранци со дигитален принт.

Јавен оглас за прибирање на понуди за набавка на апарати за мерење на крвен притисок, топломери и апарати за мерење на шеќер во крвта.

Јавен оглас за прибирање на понуди за набавка на шкаф за гардероба, работно биро и канцелариска столица.

Јавен оглас за прибирање на понуди за набавка на еден преносен компјутер (лаптоп) и еден мултифункционален принтер

Јавен оглас за пријавуавње за координатор/-ка на социјалната услуга- центар за помош и нега во домот во општина Демир Капија.

ВОСПОСТОВУВАЊЕ НА СОВРЕМЕНИ СОЦИЈАЛНИ УСЛУГИ ВО ЗАЕДНИЦАТА ВО ОПШТИНА ДЕМИР КАПИЈА”

ОКР- ОБУКА ЗА НЕГУВАТЕЛИ/КИ ЗА СТАРИ ЛИЦА

 

ПОКАНА ЗА СОБРАНИЕ

Јавен оглас за пријавуавње за обука за стручно образование базирани на креирана образовна програма „Негувател/ка за стари лица “.

Национална линија за психо-социјална поддршка за возрасни лица

Јавен повик за прибирање на понуди за набавка на пелени за возрасни

Јавен повик за прибирање на понуди за набавка на санитарни средства и течен сапун

Јавен повик за прибирање на понуди за набавка на средства за дезинфекција на раце и површини, медицински ракавици и заштитни маски .

Бесплатни информативни ВЕБИНАРИ

Продолжен рок на јавниот повик за прибирање на понуди за набавка на апарати за мерење на крвен притисок за потребите на социјалното претпријатие ХуманаС

Јавен повик за пријавуавње за обука за стручно образование базирана на креирана образовна програма „Асистент за нега на лица со деменција-Алцхајмерова болест и интелектуална попреченост“.

Предмет: Јавен повик за прибирање на понуди за набавка на апарати за мерење на крвен притисок за потребите на социјалното претпријатие ХуманаС

Јавен повик за прибирање на понуди за набавка на маици и ранци со дигитален принт за потребите на социјалното претпријатие ХуманаС

Продолжен рокт за Јавниот оглас за пријавуавње за обука за стручно образование базирани на креирана образовна програма „Асистент за нега на лица со деменција-Алцхајмерова болест и интелектуална попреченос

Јавен оглас за пријавуавње за обука за стручно образование базирани на креирана образовна програма „Асистент за нега на лица со деменција-Алцхајмерова болест и интелектуална попреченост“.

Јавен повик за ангажирање на правни лица за техничка обработка, графички дизајн, лектура и печатење на прирачник за обука за „Асистенти за нега на лица со деменција-Алцхајмерова болест и интелектуални попречености“, за потребите на проектот „Инклузивен пазар на труд за одржлив развој на заедницата“ на Албански јазик.

Покана за Вонредно собрание

Јавен повик за ангажирање на преведувач од македонски на албански јазик за прирачник за обука „Асистенти за нега на лица со деменција-Алцхајмерова болест и интелектуални попречености“

Модул “Организација и план за работа со корисникот”

Модул “Стандарди за работа во дом и институција”

Модул “Нормативна рамка на права и услуги од социјална заштита на лицата со деменција и интелектуална попреченост”

Инклузивен пазар на трудот за одржлив развој на заедницата “, работилница: усогласување на вештините на младите со потребите на пазарот на трудот

“Sustainability Advisors: Discussing the potential for new green jobs among young people in Europe”,

Јавен повик за ангажирање на правни или физички лица за изработка на веб страна (платформа) за „Асистент за нега на лица со деменција-Алцхајеморава болест и интелектуални попречености“, за проектот „Инклузивен пазар на труд за одржлив развој на заедницата“

Јавен повик за ангажирање на правни лица за техничка обработка, графички дизајн, лектура и печатење на прирачник за обука за „Асистенти за нега на лица со деменција-Алцхајмерова болест и интелектуални попречености“, за потребите на проектот „Инклузивен пазар на труд за одржлив развој на заедницата“

Повик за учество на обука за „Асистенти за нега на лица со деменција- Алцхајмерова болест и интелектуални попречености“

Социјално претприемништво Старт уп – “Social Entrepreneurship Start -Up” (SESU)

Јавен повик за ангажирање на специјалист за социјални медиуми за потребите на социјалното претриајтие ХуманаС

Посета на корисниците на услугите на сервисот за домашна нега

Јавен повик за нега на стари лица во домашни услови.

Комуникација- вашиот клуч за успехот

Фокус група за одредување на Индекс за младински развој

Студиска посета во Словенија

Јавен повик за ангажирање на четири обучувачи за спроведување на обуки за стручно образование базирани на креирана образовна програма “Асистент за нега на лица со деменција- Алцхајмерова болест и интелектуални попречености”

Студиска посета Австрија

Проект- Центар се грижи за возрасните

Јавен повик за ангажирање на Експерти за изработка на посебнa програмa за образование на возрасни “Асистент за нега на лица со деменција- Алцхајмерова деменција и интелектуални попречености” и прирачник “Асистент за нега на лица со деменција- Алцхајмерова деменција и интелектуални попречености”

Јавен повик за ангажирање на експерт/советник за вклучување во тековни активности на проектот: “Инклузивен пазар на труд за одржлив развој на заедницата“

Повик за учество во во анализата на Стратегиите за стари лица, млади, и намалување на сиромаштијата и социјалната исклученост

Програма „Личнен асистент на лица со попреченост“

Инклузивен пазар на труд за одржлив развој на заедницата

Студиска посета во Србија во рамки на Регионалниот проект „Преземи акција за социјална инклузија на старите лица“.

Проектот “Центар се грижи за возрасните“ и следната година, со нови побогати содржини

Потпишани договори со 12 граѓански здруженија за поддршка на проекти за социјална инклузија на старите лица

______________________________

ОБВРСКА СЕГА! ЗА ДЕНОТ ПОТОА

На 07.11. 2017 се одржа настанот „ОБВРСКА СЕГА! ЗА ДЕНОТ ПОТОА“ на која се потпишаа барањата од граѓанскиот сектор од општина Центар од сите кандидати за градоначалнички места. Со потпишувањето на наведените барања, кандидатите за градоначалници прифаќаат, штом ја добијат довербата од граѓаните, да се формираат мешани работни групи од општинската администрација и организациите/индивидуите кои ги креирале барањата со цел да се изнајдат решенија за имплементација на самите барања во нивниот 4 годишен мандат. Хуманост упати барање во делот на социјална заштита и продолжување на проектот „Центар се грижи за возрасните“.

______________________________

Форум на невладини организации во рамки на Министерската конференција за стареење на УНЕЦЕ

За повеќе информации кликнете тука

______________________________

Покана за поднесување понуди за поддршка на мали проектни за здруженија на граѓани во земјата

За повеќе информации кликнете тука

______________________________

Годишно собрание на Хуманост

Седницата  се оджа на 22.08.2017 година, со почеток во 17.00 часот, во просториите на здружението Хумансот на ул. Призренска бр. 50/2, Скопје. На седницата  се расправаѓе според следниот дневен ред:

 1. Регистрација и верификација на учесниците
 2. Отворање на Собранието и воведни обраќања
 3. Финансиски и наративен извештај за работењето на Хуманост во 2016 година
 4. Статутни промени на Хуманост
 5. Избор на престседател на Хуманост
 6. Избор на членови на Извршен и Надзорен одобор
 7. Избор на Извршен директор
 8. Завршни обраќања и затворање на собранието

Вр основа на горенаведениот дневен ред донесени се следните одлуки:

 1. Претседател на Хуманост е Ивана Павловска
 2. Извршен директор е Сашко Јованов
 3. Нови членови на Управниот одбор се: Елена Ѓоревска и Воислав Груевски
 4. Нови членови на Извршниот одбор сеЧ Моника Лукровска и Станка Божиновска
 5. Новиот назив на здружението гласи: Здружение за поддршка и развој ХУМАНОСТ
 6. Статутарни промени во делот на целите, дејноста, долгиот назив, структурата, сектори и сл.

______________________________

На 19.07.2017 на прес конференција беше презентирана надградена верзија на „План за итни демократски реформи“ кој првично беше создаден во 2016 година. Со оглед на променетите околности, граѓанските организации го ревидираа и надградија првичниот план, со кој предвидуваат 14 области за итни демократски реформи.

За повеќе информации кликнете тука

______________________________

Социјалното претпријаите ХуманС на Хуманост (Скопје), е  добитник на еден од 10-те  грантови кои ќе ни помогне во развивање на нишиот бизнис план во рамки на проектот „Смарт Стар“ раководен од ЦИКМ. Покрај грантовите, ЦИКП ни овозможи и менторска поддршка од компанијата Адора Инженеринг.

Повеќе за настанот кликнете тука

Видео од самиот настан кликнете тука

Повеќе инфо за нашето социјално претпријатие кликнете тука

______________________________

Во  периодот од Јуни до Септември е во тек обука од верифицираната програма „Негувател/ка на стари лица“ која е во рамки на проектот „Зајакнување на Ромките преку формирање социјално претпријатие (Empowering Roma women trough social enterprise creation) “ на здружението Х.Е.Р.А, а во партнерство со Хуманост.

______________________________

Можете да го погледнете нашето гостување на Утринска на Телма каде зборуваме за нашиот тековен проект во соработка со Општина Центар „Центар се грижи за возрасните”. Дел од нашите негуватели го споделуваат нивното искуство од терен.

Видеото можете да го погледнете тука

______________________________

состанок

 

logoa novi

 

Иницијален состанок за проектот: “Креирање на можности за нови вработувања на жената“

 

На  21.02.2017 година, во просториите на Црвен крст на Република Македонија се одржа првиот иницијален состанок за проектот: “Креирање на можности за нови вработувања на жената“ во рамки на Оперативната програма за развој на човечки ресурси 2007-2013 (ИПА Компонента 4), финансиран од Европската Унија кој ќе се имплементира во партнерство со Здружението Хуманост, Скопје и Австрискиот Црвен крст.

Состанокот го отворија Генералниот секретар на Црвениот крст на Р.М, г-дин. Саит Саити и г-дин. Сашко Јованов, претставник од Здружението Хуманост, кои во своето обраќање истакнаа дека проектот претставува придонес кон реализација на националните стратегии за вработување и стратегијата за намалување на сиромаштијата и социјалната исклученост во Република Македонија и е потврда за развој на социјални програми за поддршка на ранливите целни групи во насока на подобрување на нивната конкурентност на пазарот на трудот. Преку овој проект ќе се зголеми интеграцијата на долгорочно невработените жени(40) над 40 годишна возраст на пазарот на трудот. Со  проектот ќе се придонесе да се развие и верификува програма за обука за негуватели за грижа на стари лица во домашни услови, како и да се развијат знаења и вештини на долгорочно невработени жени за обезбедување на  мобилни социјални услуги за стари лица во нивите домови.

Учество и излагање на состанокот имаа и Ленче Коцевска, државен советник на Министерство за труд и социјална политика и Павлина Костовска – Грујоска, советник во Центарот за вработување на град Скопје. На состанокот беа присутни неколку претставници од членките на мрежата “Инклузива М“ за социјална инклузија на стари лица, како и претставници од медиумите.

Во отворената дискусија од страна на присутните на состанокот беше поздравена иницијативата и особено потребата од развој на програмите за обука на негуватели на стари лица, во насока на подобрување на конкурентноста на пазарот на труд на целната група.  Истовремено го истакнаа и значењето за обезбедување на едуциран кадар кој квалитетно ќе испорачува соодветни услуги на старите лица.

nov proekt

Младински размени реализирани во периодот Мај- Декември 2016

______________________________

– Bonzai (17.11-26.11.2016) Akcakoca Turkey

– Move Your Body (16.09-24.09.2016) Izmir, Turkey

– Reade for a Bright Future (03.09-10.09.2016) Karabuk, Turkey

– Effective Multicultural Team (26.08-03.09.2016) Akacoka, Turkey

– Lets Hag Each Other )1.08-07.08.2016) Akackoca, Turkey

– My Future )18.07-25.07.2016) Vidin, Bulgaria

-Somebody told Yoga (07.07-14.07.2016) Bolu, Turkey

– Right to be Me (25.06-06.07.2016) Helsinki, Finland

______________________________

ОГЛАС ЗА платен РАБОТЕН АНГАЖМАН

89713514

За повеќе информации кликнте тука

______________________________

Превземени мерки и активности од страна на граѓанските организации во рамки на (МIPPA/RIS)-финализирање на извештајот од граѓанските организации

Втора работилница

14875905_10211335396045557_2033399743_o

На 31 октомври 2016 година во Холидеј Ин, се одржа и втората работилница за членките на ИнклузиваМ за придонеосот на граѓанскиот сектор  во имплементација на Мадридскиот меѓународен акционен план за стареење и Регионалната стратегија за имплементација (MIPAA/RIS) 2002.На оваа работилница се разгледаа  превземени мерки и активности од страна на организациите членки на ИнклузиваМ во рамки на (МIPPA/RIS)- и  се финализираа истите пред да се достават до националниот координатор за подготовка на извештајот од Македонија. Хуманост го подготви својот зивештај за превземените мерки иактивности.  Настанот беше поддржан од УНФПА.

Фотографии

______________________________

Инфо точка Хуманост

Поддржано од

preda

За повеќе информации кликнете тука

______________________________

Мониторинг на акциски и планови од локалните стратегии  стратегии на општина Центар

Поддржано од

foom

За  повеќе информации кликнете тука

______________________________

Планирање на семејство и здрава бременост

Поддржано од

C

За повеќе информации кликнете тука

______________________________

Работилница за членките на ИклузиваМ 

Подготовка на извештај за имплемнтација на МIPAA/RIS

hri_8121

За повеќе инфомации кликнете тука

______________________________

Обука на членките на мрежата ИнклузиваМ за застапување базирано на докази и дефинирање на приоритетните области за истражување

hri_7392

За повеќе инфомации кликнете тука

______________________________

Одржан Национален состанок на мрежата на граѓански организации за социјална инклузија на старите лица

HRI_3427

За повеќе инфомации кликнете тука

______________________________

Национален состанок на мрежата на граѓански организации за социјална инклузија на старите лица

Untitled-7

За повеќе информации кликнетe тука

______________________________

Помош на граѓанските организации (ГО) во стекнување на лиценци за обезбедување на социјални услуги – исполнување на стандардите за квалитет во Југоисточна Европа

Поддржано од

1655936_251642658347377_2045535029_n

ИРИС Мрежата за подобрување на социјалните услуги во ЈИЕ

За повеќе информации кликнетe тука

______________________________

Асистенти за нега на стари лица во домашни услови

Поддржано од

LogoSmall

За повеќе информации кликнете тука

______________________________

Младинска рамена „Размислувај без граници“

Youth Exchange Think Big

13091641_1130574700341392_1968490812_o

За повеќе информации кликнете тука

______________________________

Проект за социјална инлузија на старите лица

socijalna-inkluzija

Повеќе информаци за проектот кликнете: Македноски, Англиски

______________________________

Youth Exchange Stop techno addiction in Turkey

12670330_10205723465753724_8357087866612947582_n

Read more here

______________________________

Оглас за пријавување за обука

Здружението Хуманост во соработка со сервисот за грижa на стари лица “Нeга плус”-Х.Е.Р.А.- објавува оглас за пријавување за  “Обука за Асистент за грижа на стари лица во домашни услови”.

Информации за обукатa

Времетраење: 4 месеци за 6 модули (теорија 210 часа или 35 дена, пракса 180 часа или 30 дена и обука на работно место 90 часа или 15 дена)

* По завршување на обуката учесниците ќе добијат сертификат за посетување на обуката- Асистен за грижа на стари лица во домашни услови.

* Обуката е бесплатна

Превземете го Оглас за бесплатна обука-Асистенти за нега на стари лица

______________________________

Обука Асистенти за нега на стари лица во домашни услови во Пехчево.

downloadЗдружението Хуманост во периодот од Октомври до Декември 2015 година, ќе ја спроведе обуката „Асистенти за нега на стари лица во домашни услови“ од верифицираната програма во Пехчево. Обукатa е финасиски подджана од УНДП, дел од проектот „Одржливи вработувања 4“, програма општинско -корисна работа. 2o учесници од Пехчево и Берово, кој се дел од оваа програма ќе бидат дел од овој циклус на обука и истите ќе се стекнат со професионални вештини за нега на стари лица во домашни услови

______________________________

Оглас за пријавување за обука„ ЛОТ 16- Обука за Асистент за грижа на стари лица во домашни услови“

Почитувани,
Агенцијата за вработување(АВРМ) во рамки на проектот финасиран од ЕУ „Поддршка за вработување на млади лица, долгорочно невработени и жени (II), ќе организира и имплементира обуки за вештини побарувани на пазарот на трудот.
Услов за пријавување на обуките е лицата да се активни баратели на работа подолго од една година, пријавени во АВРМ. Истите невработени лица треба да појдат во АВРМ да потполнат формулар за присуство на обука, каде ќе специфицираат за обуката која што скааат да присуствуваат, во нашиот конкретен случај за присуство на сертифицираната обука :
ЛОТ 16- Обука за Асистент за грижа на стари лица во домашни услови

За подетални информации околу пријавувањето за обуката може да не контактирате на тел. 077 963 672 или на меил: edukacija@humanost.org.mk

______________________________

Donatorski kalendar

 

Иако во нашиот донаторски календар ним им го посветивме месец јули, грижата за сениорите никогаш не треба да престане. Обрати се во Хуманост и донирајте паметно.

 

 

 

 

 

______________________________

IRISХуманост од 15 до 18-ти јуни во Риека, Хрвтска, беше дел од првата ИРИС Академија 2015. Членките на ИРИС мрежата од Македонија, Хрватска Босна и Херцеговина, Србија, Албанија, Косово и Црна Гора во оваа прва акдемија ги зајакнуваа капацитетите преку промовирање на позитивни примери со организациите кои работат во давање на социјални услуги како и промовирањето на социјалното претприемништво како идна успешна алтка за социјален бизнис.

 

______________________________

razmena

 

Хуманост со 12 учесници од младиската програма од 01.06 до 11.06 беше партнер организација на младиската размена “Sense of Community” во Финска.

 

 

 

______________________________

          Avstrija kurs 1Avstrija kurs 2

Хуманост во месец Април со свои претставници беше партнер организација на трениг курсот за „Социјлани претпријатија“ кој се одржа во Трофајак, Австрија. На овој трениг курс кој беше организиран од Арт Маин (организација од Австрија) учесниците се запознаа со базични информации за отварање и фунционирање на социјалните претпријатија и воедно беа посетени и успешни претпријатија и дом за стари лица во Австрија.

______________________________

Креирање на можности за работа за жртвите на семејно насилство во Скопје (Creating job opportunities for victims of domestic violence in Skopje )

Здружението Хуманост како партнер организација во проектот „Креирање на можности за работа за жртвите на семејно насилство во Скопје“ (Creating job opportunities for victims of domestic violence in Skopje ), ќе ја спроведе активност 2, односно четри-месечна обука за Асистенти за нега на стари лица во домашни услови. Обуката ќе им овозможи на 10 учеснички, жртви на семејно насилство да се стекнат со професионални практично и теоретско знаење за нега на стари лица во домашни услови. По завршувањето на обуката учесниците ќе полагаат и ќе се стекнат со сертификат за работа како Аситенти за нега на старите лица во домашни услови. Обуката ќе се сроведе од страна на професионалци обочувачи од Хуманост. Здружението H.E.R.A., овој проект ќе гореализира од 01.01.2015 до 31.10.2015 и го реши воедно и недостатокот на можности за вработување за жртви на семејно насилство, како и недостаток на пристап до услуги за нега на старите лица во домашни услови во Скопје. Работејќи на оваа заедничка цел, Х.Е.Р.А. ќе отвории социјалнo претпријатие каде што жртви на семејно насилство од Скопје, учесници во проектот и обуките ќе бидат ангажирани како Асистенти за нега на стари лица во домашни услови , односно планирано е да се офатат околу 20 стари лица кои живеат во општина Центар и кои ќе имаат корист од услугите кои ги нуди ова ново општествено социјално претпријатие. Проекто на Х.Е.Р.А е финасиски поддржан од Амбасадата на САД во Македонија.

______________________________

Во месец јануари 2015 година, домот за стари лица ТЕРЗИЕВА со техничка поддршка на Хуманост, ја реализираа и првата Интернационална размена на возрасни лица дел од програмата на веб платформата LinkedAge, однсоно корисник на услугите од домот за стари лица ТЕРЗИЕВА, Македонија, го смени својот кревет со корисник од Словенија, од домот за стари лица ДОСОР. Оваа програма на LinkedAge овозможува мобилност на возрасните лица и промовирање на активнсото стареење.

image_1

image_2

______________________________

Во месец декември 2014, Хуманост како дел од иницијативниот одбор го потпиша Меморандумот за соработка за форимарње на неформалната ИРИС-МК мрежа за унапредување на социјални услоги во Р.Македонија.

 ______________________________

Во месец декември 2014, Хуманост по втор пат го поддржа и присуствуваше со група од стари лица на “Балот на различностите” организиран од Здружението Дајте ни крилја од Скопје

______________________________

Во месец ноември 2014 Хуманост беше дел од дво -дневната работилница на тема “Политики за стареење во Македонија ” организиранa од канцеларијата на Фондот за население на Обидинетите нации (УНФПА) во Македонија

 ______________________________

Хуманост во месец октомври 2014 беше дел од тренингот „Ефикасно управување-подобри услуги во организација на ИРИС мрежата, главната цел на овој тренинг е градење на капацитетите на граѓанските организации кои нудат социјални услуги во Македонија и Албанија

 ______________________________

ПУСЗ Терзиева и Здружението Хуманост во месе јуни организраа хуманитарен продажен базар за подршка на Дарко.

image_3

image_4

 

 

 

 

 

”Дарувај книга-дарувај пријател” e дел од проектот “Скопје се буди” кој на територијата на Град Скопје го спроведува Здружението Хуманост без Граници и со поддршка на Здружението Хуманост собраните книги беа доделини на корисниците на ПУСЗ Терзиева

 ______________________________

Од месец април 2014 година Хуманост го смени седиштето на нова локација на ул. Призренска бр.50/2.

 ______________________________

Хуманост како членка и секретаријат на МАКЕДОНСКА ПЛАТФОРМА ПРОТИВ СИРОМАШТИЈА, го поддржа Маршот против сиромаштија, кој се одржа во март, 2014 година, под мотот 5 до 12, #5до12

 ______________________________

Здружението Хуманост ја поддржа иницијативата на неформалната група пензионери од Битола за финансиска поддршка на стечајните работници со нерешен социјален статус.