Национална линија за психо-социјална поддршка за возрасни лица

☎️☎️ Со повик на бројот 075 455 667, возрасните лица, членови на нивните семејства, пријатели и поддржувачи, негуватели, асистенти може да се обратат за да добијат помош, поддршка и психо-социјално советување. 👉☎️👉 На Линијата може да се поразговара со стручно лице за прашања или грижи поврзани со депресивно расположение или анксиозност, насилство во семејството, социјална изолација или пак друга одредена невроза која влијае врз менталното здравје на возрасните лица. 👉☎️👉 Линијата е формирана да дејствува на превентивно и примарно ниво во заштита и одржување на менталната хигиена кај возрасните лица но дополнително дејствува и од координативно- консултативен карактер. 👉👉👉 Овозможуваме помош и поддршка преку континуирано следење и евалуација на лицата корисници на Линијата дали има потреба од секундарна и терциерна здравстевна заштита како и помош во мапирање на социјалните услуги што можат да ги користат и правата што може да ги остваруваат во делот на социјална заштита. ☎️☎️ На линијата можете да се јавувате секој … Continue reading Национална линија за психо-социјална поддршка за возрасни лица