ВОСПОСТОВУВАЊЕ НА СОВРЕМЕНИ СОЦИЈАЛНИ УСЛУГИ ВО ЗАЕДНИЦАТА ВО ОПШТИНА ДЕМИР КАПИЈА”

Здружението Хуманост  (давателот на услуги) во соработка со општина Демир Капија во рамки на проектот за подобрување на социјалните услуги на Министерството за труд и социјална политика, финансиски поддржан од Светска банка, потпиша договор за грант за развој на услугата помош и нега во домот. Самиот грант се одвива во две фаза: Фаза I: Воспоставување на услугата  помош и нега во домот Фазата за воспоставување на услугата помош и нега во домот е со времетраење од 5 месеци и истата ги опфаќа следните активности: Обука и сертифицирање на 10 негуватели/ки за стари лица; Обука за еден координатор на услугата помош и нега во домот во Демир Капија; Опремување на просторот за центарот за помош и нега во домот; Набавка на потребна опрема за работа на координаторот и негувателите/ките за давање на услугата помош и нега во домот; Дизајнирање и дистрибуција на информативни флаери за услугата помош и нега во домот … Continue reading ВОСПОСТОВУВАЊЕ НА СОВРЕМЕНИ СОЦИЈАЛНИ УСЛУГИ ВО ЗАЕДНИЦАТА ВО ОПШТИНА ДЕМИР КАПИЈА”