Постоењето на здружението за поддршка и развој ХУМАНОСТ е иницирано од група граѓани, сегашни членови на здружението, врз основа на идентичноста на нивните уверувања и погледи во однос на постоењето на потребата за  лицата кои се изложени на ризик од осиромашување и општествено исклучување да ги добијат потребните можности и ресурси за целосно учество во економскиот, општествениот и културниот живот и за уживање на стандардните услови за живеење и социјална сигурност кои се сметаат за нормални во општеството во кое живеат. Ние ќе им овозможи нивно поголемо учество во процесот на донесување на одлуки кои влијаат врз нивниот живот и пристапот до фундаменталните права.

Жиро сметки за донации

– НЛБ Тутунска Банка: 210-0526050701-44

– УНИ Банка: 240-0100018744-08

– ИК Банка: 270052605070151